Uw medisch dossier

Als u naar Sportgeneeskunde Rotterdam komt voor onderzoek of behandeling wordt er een medisch dossier aangelegd. In de wet is vastgelegd wat uw rechten en plichten op het gebied van dit medisch dossier zijn en op welke manier onze medewerkers om moeten gaan met uw persoonsgegevens.

Uw dossier bevat gegevens over uw gezondheid, doorverwijzing door huisarts en/of specialist, onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld. Medewerkers die bevoegd zijn uw dossier in te zien (artsen en overig bij de behandeling betrokken personeel) zijn gebonden aan beroepsgeheim. Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels hiervoor vastgelegd. 

Uw gegevens worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst in principe tot 20 jaar na de laatste behandeling bewaard, of zoveel langer als de hulpverlener dit noodzakelijk acht. Het kan voorkomen dat u uw medisch dossier wil laten vernietigen voordat de de termijn van 20 jaar verstreken is. In dit geval kunt u bij ons een verzoek indienen ter vernietiging van (een deel van) uw medisch dossier middels onderstaande link.

Verzoek om vernietiging van (een deel van het) medisch dossier